Bitcoin 5.16
$6,448.00 0.08%
Ethereum -0.43
$204.87 -0.21%
Zcash 6.35
$119.79 5.3%
Tether 0.00
$0.96 -0.11%
Monero 1.35
$105.23 1.28%
AidCoin 0.00
$0.05 1.34%
Ethos -0.02
$0.37 -4.61%
Monetha 0.00
$0.04 -1.49%

Active ICO

Neutral
Goal: $3 000 000
Neutral
Goal: 2000000 USD
Goal: 30000000 USD
Neutral
Goal: 148,009 ETH
Neutral
Goal: 3000000 USD