Bitcoin -134.78
$3,386.41 -3.98%
Ethereum -3.78
$88.61 -4.27%
Zcash -4.26
$54.87 -7.77%
Tether 0.00
$0.99 0.37%
Monero -2.96
$43.16 -6.86%
AidCoin 0.00
$0.02 -4.59%
Ethos 0.00
$0.09 -5.65%
Monetha 0.00
$0.02 -7.33%

Ended ICO

15
Jun
Neutral
Goal: 1 000 000$
Goal: 1000000
Neutral
Goal: 4000 ETH
Neutral
Goal: 5000 ETH
25
Jun
Goal: N\A
Neutral
Goal: 200
Neutral
Goal: 10000
Neutral
Goal: 5M USD
Neutral
Goal: 2000000 USD
1 2